Hur fungerar företagsfinansiering?

Hur fungerar företagsfinansiering? Här är smarta tips för företagare som vill framåt.

Finansiering är ett av de viktiga kugghjul som får företagets verksamhet att fungera. Det handlar om att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändiga inköp och investeringar. Målet med det satsade kapitalet är att det ska ge en avkastning som är större än insatsen. Därför är det viktigt att det satsade kapitalet har en viss uthållighet och att det ges utrymme att verka på ett effektivt sätt.

En central del av företagets ekonomiska verksamhet är förmågan att upprätthålla likviditet. Med det menas att det måste finnas pengar att betala utgifter som tex fakturor, löner, räntor etc. ett företag kan mycket väl vara lönsamt men ändå få betalningsproblem om tillgångarna är låsta i tex varulager, kundfordringar och annat som inte går att betala med. I ett första skede är det skadligt för relationerna till leverantörerna, långivare och myndigheter att inte betala i tid. Dessutom är det dyrt med tanke på påminnelseavgifter, straffräntor och annat. Ett ännu värre scenario är att företaget blir satt i konkurs.

Det är långt ifrån alltid som förmögna företag använder sitt eget kapital för att genomföra investeringar. Ibland är det bättre att behålla egna pengar i placering på kapitalmarknaden och istället låna till investeringar. I vissa fall, tex när företag utvecklar en produkt med osäker framtid eller när ett mindre företag ska satsa på en ny, mera riskfylld marknad, kan det vara en fördel att medfinansiera verksamheten med bidrag och stöd. Finansiering handlar alltså om den totala ekonomiska effektiviteten där kostnader och intäkter, risknivåer och tidsaspekter måste vägas in i bilden.

Kapitalbehov: Kortsiktiga kapitalbehov är den tillgång på betalningsmedel som företaget måste ha för att täcka de löpande utbetalningarna till leverantörer, löner etc. Det långsiktiga kapitalbehovet är den tillgång på betalningsmedel som företaget måste ha för att klara av nödvändiga investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner, byggbyggnader och övriga anläggningstillgångar. Säkerhetskapital är den extra buffert som företaget behöver för att klara eventuella störningar i den löpande verksamheten, tex ett större maskinhaveri eller en tillfällig svacka i försäljningen.

Soliditet: Handlar om ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Själva ordet kommer från engelska ”solid” som betyder fast, vilket ger en indikation om vad det handlar om. Hög soliditet innebär att det finns förmögenheter i bolaget. Det kan vara fastigheter, värdepapper och andra typer av tillgångar som finns i företaget under längre tid. Denna förmögenhet är normalt inget du använder för att betala den ordinarie driften. Hög soliditet är mycket viktigt när man ska övertyga finansiärer att låna ut pengar. Det minskar deras risk om ditt bolag går i konkurs. Tyvärr så kan nystartade bolag sällan visa någon soliditet att tala om. Detta gör att man måste övertyga finansiärerna på andra sätt. 

Likviditet: kommer från engelskan liquid, som betyder vätska, vilket också ger en förvisning om vad det handlar om. Till skillnad från soliditeten så är likviditeten pengar som används för at betala fakturor, löner och andra utgifter. Till skillnad från de fasta tillgångarna är detta pengar som finns snabbt åtkomliga. Denna likviditet behöver inte vara intjänade pengar utan kan mycket väl vara någon form av kredit som du använder för att balansera inkomster och utgifter.

Pengar vid start av företag: nyblivna företagare vill ofta undvika alla typer av lån och skuldsättning. Ibland har de ett eget startkapital som de avser att använda utan att kontakta bank eller annan finansiär. Mitt råd är att alltid fundera över kapitalbehovet en extra gång. I de allra flesta fall behövs åtminstone en checkkredit, ett konto med möjlighet att låna vid behov när utgifterna tillfälligt överstiger inkomsterna. Om du har ett startkapital är det jätte bra. Ändvänd de för att skaffa dig manöverutrymme. Det är inte roligt att behöva kontakta banken först när pengar är slut. I de allra flesta fall är betalningsströmmarna även i ett litet bolag mycket ojämnare än hos en privatperson. Som privatperson får du din lön varje månad, som ofta matchar de räkningar du ska betala. Men när det gäller ditt företag kan det se helt annorlunda ut. Du har utgifter men kan inte intäkter först nästa kvartal. Naturligtvis ska du begränsa din och bolagets skuldsättning. Däremot är det alltför många företag som hamnar i obestånd på grund av bristande likviditet. Oavsett hur bra ide du har och hur stora orderstockar som finns, det är din förmåga att betala fakturor och löner som är skillnaden mellan att rulla framåt eller att rulla neråt. 

Beräkning av kapitalbehovet: Här finns olika metoder. Eftersom att det skiljer sig mycket beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom så är det bästa tipset att kontakta branschorganisationen för den typ av företag du driver eller vill starta.