Finansiell stabilitet!

Fem problemområden där regleringar borde införas:

Information och tillsyn: Finansinspektioner borde få mycket större resurser och ha mera kompetens än tidigare för att undvika informationsproblem och kunna ge aktörer på den finansiella marknaden information om det höga risktagandet. Finansiella instrument bör handlas på formella och öppna marknader för att få en mer insyn i politik och näringsliv.

Solvens och likviditet: Vi har förut haft s.k. kapitaltäckningskrav på affärsbanker men de gamla kraven passar inte på den nya finansiella marknaden och att vi skulle behöva införa nya regleringar som passar dagens ekonomi bättre, p.g.a. att riskerna för instabilitet har ökat. T.ex. likviditetskrav och regler för högsta tillåtna belåningsgrad.

Finansiell gränsupplösning: Högrisk- och lågrisk aktiviteter har vävt samman. Förändringarna i detta har medfört störningar i den finansiella marknaden. En reglering vi borde införa är någon sorts brandvägg mellan hög och låg risker, detta skulle även minska hoten mot insolvens och likviditet.

Värdepapperisering: Problemet kan lösas med hjälp av nya regler för omvandlingen av lån till värdepapper, detta behövs för att köparen ska kunna bedöma riskerna på värdepapperna och för att företag innan ska kunna sälja värdepapper till aktörer som inte uppfyller kapitaltäckningskraven.

Incitament problem: En reglering kunde vara krav på mer symmetriska bonussystem. Argumenten menar med att detta behövs för att t.ex. ägarna av finansiella institutioner har starka incitament att acceptera högt risktagande, för att de inte förlorar mer än sitt insatta aktiekapital

 
Kommentera inlägget här: