Riksdagen och Regeringen!

Vad gör egentligen Regeringen? Och vad är det för skillnad på Riksdagen och Regeringen? De är två frågor jag tänkte skriva om idag.

Riksdagen är den högsta beslutande makten i Sverige medan Regeringen är den högsta verkställande makten. Man kan kort säga att Riksdagen bestämmer (röstar om saker) och regeringen verkställer Riksdagens beslut. I Riksdagen sitter 349 ledamöter som vi Svenska folket har valt ut. Då väljer de ut en statsminister som sedan bestämmer vilka ministrar som ska ingå i Regeringen.

Regeringen styr Sverige och arbetar som ”motorn” i arbetet med att förändra våra lagar och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Regeringen är ansvarig inför Riksdagen och måste ha Riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik.

Regeringen lägger fram lagförslag (även kallat propositioner) till Riksdagen, om Riksdagen beslutar om en viss lag så verkställer regeringen sedan den. Regeringen ansvarar för att bestämma över de pengar som riksdagen beslutar om i budgeten. Regeringen företräder även Sverige i EU och träffar avtal med andra länder. Regeringen kan även utse höga tjänster inom staten, bland annat general direktör, rektorer för högskolor etc samt att de beslutar i vissa ärenden som inte någon annan myndighet ansvarar för.

Regeringen får utföra en del myndighetsuppgifter, det vill säga själv besluta i vissa ärenden, till exempel utse chefer för statliga myndigheter och besluta om fördelning av pengar till myndigheterna. De regler som regeringen utfärdar kallas förordningar. De svenska statsråden, det vill säga ministrarna, har till skillnad från sina kolleger i många andra länder få möjligheter att fatta beslut på egen hand. Alla regeringsbeslut fattas gemensamt av regeringen först när frågan är väl genomarbetad och regeringen enig. Statsministern har det yttersta ansvaret för att regeringens politik samordnas och följer en gemensam linje. 

Men som sagt Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Här kan du läsa om vad riksdagen gör.

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut. För att lagförslaget ska bli verklighet måste en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen, som ger ut den nya lagen och ser till att det blir som riksdagen beslutade.

Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Det gör riksdagen efter att regeringen i budgetpropositionen lämnat förslag på hur staten ska använda sina pengar. När riksdagen har beslutat om statsbudgeten är det regeringen som ansvarar för statsbudgeten och genomför riksdagens beslut.

Riksdagen kontrollerar även på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Ledamöterna från Riksdagen kan ställa frågor till regeringen. Om riksdagen inte har förtroende för en minister eller statsministern har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring. En annan viktig är Riksrevisionen som granskar hur staten använder sina pengar.

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU. Regeringen samråder med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Riksdagens och regeringens arbete med EU-frågor bedrivs på olika sätt i kammare, utskott och EU-nämnd.

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. Utrikespolitiska beslut som riksdagen fattar är bland annat till vilka länder som Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor och hur stor andel av bruttonationalinkomsten (BNI) som ska gå till biståndet. 

Lite mera klarhet i vad Regeringen och Riksdagen sysslar med? Förutom att tjäna pengar och vara med i skandaler som vi alla älskar att läsa i aftonbladet om.

 

 
Kommentera inlägget här: